Algemene voorwaarden
Frans Perey Advies & consultancy

ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Frans Perey Advies & Consultancy: Frans Perey h.o.d.n. Frans Perey Advies & Consultancy.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Frans Perey Advies & Consultancy opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 • Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Frans Perey Advies & Consultancy ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Frans Perey Advies & Consultancy vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Frans Perey Advies & Consultancy en Opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.        
Op wijziging of verval van een of meer algemene voorwaarden kan Opdrachtgever zich slechts beroepen indien van de instemming van Frans Perey Advies & Consultancy daarmee uitdrukkelijk uit een geschrift blijkt.

 

ARTIKEL 3 – OPZEGGING, OPDRACHTNEMER

 1. Tegenover Opdrachtgever geldt alleen Frans Perey Advies & Consultancy als de contractuele wederpartij bij de overeenkomst(en) die met Opdrachtgever wordt/worden gesloten.
 2. Ingeval van een contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Frans Perey Advies & Consultancy, welke relatie niet eindigt met de uitvoering van een bepaalde opdracht, maar voor onbepaalde duur is aangegaan, kan ieder van de partijen die contractuele relatie schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

 

ARTIKEL 4 – OPDRACHT, INFORMATIEVERSCHAFFING DOOR OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie, die Frans Perey Advies & Consultancy aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Frans Perey Advies & Consultancy die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht, ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat – voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit – tegenover Frans Perey Advies & Consultancy in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Frans Perey Advies & Consultancy ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is.

 

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar. Frans Perey Advies & Consultancy garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat.
 2. De uitvoering van de opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden opgedragen aan een derde, niet dan nadat daarover tussen Opdrachtgever en Frans Perey Advies & Consultancy overeenstemming is bereikt.

 

ARTIKEL 6 – TERMIJNEN

 1. Termijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts streeftermijnen.

 

ARTIKEL 7 – GEHEIMHOUDING

 1. Frans Perey Advies & Consultancy is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, bijvoorbeeld op grond van de Wwft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. De hiervoor vermelde geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover het betreft de verzekeraar(s) van Opdrachtgever of, Frans Perey Advies & Consultancy, of externe (juridisch) adviseurs, mits ook door hen geheimhouding wordt gewaarborgd.
 2. Frans Perey Advies & Consultancy is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Frans Perey Advies & Consultancy zal de in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen opleggen aan hen die zij bij de uitvoering van een opdracht betrekt.

 

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Frans Perey Advies & Consultancy behoudt zich alle uit de wet voortvloeiende rechten met betrekking tot producten van de geest, welke zij maakt of heeft gemaakt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede zijn begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Frans Perey Advies & Consultancy een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen.

 

ARTIKEL 9 – TARIEFSTELLING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen het overeengekomen dan wel ten tijde van het verrichten van die werkzaamheden voor die werkzaamheden bij Frans Perey Advies & Consultancy gangbare tarief in de vorm van een uur- of dagdeel (= 4 uren) loon vermenigvuldigd met het aantal aan de opdracht werkelijk bestede uren of dagdelen, als ook een prijs voor producten. De verschuldigdheid is er niet van afhankelijk of het met de opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt. Tenzij anders overeengekomen worden de reis- en verblijfkosten geacht bij het tarief te zijn inbegrepen.
 2. Hetgeen aan Frans Perey Advies & Consultancy is verschuldigd (uurloon, koopprijs producten, kosten, declaraties van ingeschakelde derden en dergelijke) wordt per maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Frans Perey Advies & Consultancy hierover andere afspraken hebben gemaakt. Indien btw dient te worden berekend, wordt deze afzonderlijk in rekening gebracht.